Torsdag 5 juli

08.00-08.45

Från lajkare till givare – kommunikation som engagerar och konverterar

Beskrivning av samhällsfrågan Den digitala transformationen präglas inte bara av ett allt större brus i digitala medier och snabbföränderligt användarbeteende, det ställer också höga krav på hur ideella organisationer driver sin verksamhet för att kunna skapa engagemang kring sina frågor och samla in pengar till sin verksamhet. Utökad information om evenemanget Det är svårare än någonsin att nå ut genom mediebruset, inte minst för ideella organisationer som för att lyckas måste vinna kampen om känslorna. Användarnas beteende förändras och ställer nya och högre krav på hur ideella organisationer driver sin verksamhet för att kunna skapa engagemang och samla in pengar. Word of mouth och trovärdiga samarbetspartners blir alltmer viktiga i arbetet, och också att arbeta datadrivet med relevant och engagerande kommunikation.

Arrangörer: Läkarmissionen och Plan International Sverige

Medverkande: Emma Bergflo, Digital Marketing Manager, Plan International Sweden, Hanna Rosell, Social Media Manager, Läkarmissionen

 

09.00-09.45

Tro, hopp och kondomer – när sekulära Sverige möter en religiös omvärld

SRHR är en avgörande utvecklingsfråga där Sverige har tagit global lead. Att ha tillgång till preventivmedel är avgörande för kvinnors hälsa, i förlängningen även barns. I många länder där Sverige har ett stort engagemang inom biståndet spelar religion en avgörande roll i människors liv, medan svenskt bistånd ofta har en sekulär utgångspunkt. Religiösa aktörer har en stor räckvidd och stort förtroende. Människor kommer till kyrkan eller moskén för att bli förändrade och dessa aktörer har ett stort inflytande, på gott och ont. När religiösa aktörer tar ställning för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och sin reproduktiva hälsa ökar möjligheterna för positiv utveckling inom SRHR markant. Därför är det viktigt för biståndsaktörer att förstå hur kyrka och det civila samhällets organisationer kan samarbeta och i vilka forum.

Arrangörer: Läkarmissionen, PMU och RFSU

Medverkande: Dr Denis Mukwege från Panzisjukhuset/Panzifoundation, Hans Linde, ordförande RFSU, Josephine Sundquist, PhD och regional representative Svenska Kyrkan och Carin Jämtin, generalsekreterare Sida

 

10.00-10.45

Bistånd och handel – motsättning eller förutsättning?

Framtidens bistånd handlar bland annat om att bygga kapacitet för att hantera breda internationella relationer. Om ekonomiskt samarbete och hållbar handel i enlighet med Agenda 2030. Det slår regeringens exportstrategi fast. Vägen dit går genom förbättrad samordning mellan exportfrämjande och bistånd. Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna med framtidens bredare samverkan? Hur verkar vi för en hållbar handel och hållbara investeringar i utvecklingsländer, som leder till ömsesidig nytta och varaktiga handelsrelationer?

Arrangörer: Sida, EKN och SEK

Medverkande: Carin Jämtin, generaldirektör, Sida, Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN, Catrin Fransson, VD, SEK, Karl-Oskar Olming, Africa representative EKN, Tanzania, Johan Henningsson, hållbarhetschef, SEK, Bo Eskesen, director international sales, emerging markets.

Moderator: Nathalie Besèr

 

11.00-11.45

Religions- och övertygelsefrihet: för en utrikespolitik med bättre effekt

3/4 av världens befolkning bor i länder där rätten till religions- och övertygelsefrihet kränks*. Det handlar om diskriminering, hot och våld mellan enskilda och från stater som hindrar människor att följa sin övertygelse. Allt fler förföljs på grund av sin tros- eller livsåskådning. När religions- och övertygelsefriheten hotas sätts även andra mänskliga rättigheter ur spel. Yttrande-, mötes-, förenings- och religionsfrihet är ömsesidigt beroende av varandra och grundbultar i ett demokratiskt samhälle. Religions- och övertygelsefriheten uppmärksammas nu med ifrågasättanden men också som en avgörande faktor för en fungerande demokrati. I Sverige finns en ansats att integrera religionsfriheten i utrikespolitiken. Men en proaktiv politik kräver resurser. Danmark och Norge satsar på frågan genom att tillsätta en ambassadör för religionsfrihet. Vad är rätt väg för att svensk utrikespolitik ska bli mer effektiv? *Pew Research Center

Arrangörer: Svenska Missionsrådet och Svenska Kyrkan

Medverkande: Franz-Michael Skjold Mellbin, ambassadör för religionsfrihet, Danmarks utrikesdepartement Sofia Arkelsten, riksdagsledamot Moderaterna Maria Andersson Willner, riksdagsledamot Socialdemokraterna Bodil Valero, EU-parlamentariker Miljöpartiet Inledning

Moderator: Katherine Cash, rådgivare religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet

 

12.00-12.45

Barn och väpnad konflikt – vad gör Sverige?

Idag påverkas 250 miljoner barn över hela världen av väpnade konflikter. De riskerar att dödas, skadas, utnyttjas sexuellt, rekryteras av väpnade grupper, bli utsatta för trafficking, missa sin skolgång och att drivas på flykt från sina hem. Trots flertalet internationella konventioner är barn idag mer utsatta än någonsin. Hur vill Sveriges regering och politiska partier arbeta för att stärka skyddet för barn i humanitära kontexter? Det diskuterar vi i tre paneler: § Hur bör Sverige driva frågan internationellt & vilken roll bör man ta? Hur säkrar vi att finansieringen av humanitära insatser & stöd för barn är i bättre paritet med behoven? Hur förhindrar vi övergrepp på barn & att förövare bestraffas i humanitära kontexter?

Arrangörer: Rädda Barnen, Unicef Sverige och Plan International

Medverkande: Annika Söder, kabinettsekreterare, Sveriges regering Sofia Arkelsten, ledamot i utrikesutskottet, Moderaterna, Kerstin Lundgren, utrikespolitisktalesperson, Centerpartiet, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen, Christina Heilborn, programchef, UNICEF Sverige Agnes Björn, nordisk humanitär chef, Plan International

Moderator: Monica Lorensson, påverkanschef, Plan International

 

13.00-13.45

Demokrati i kris – så vänder vi utvecklingen

Runt om i världen upplever vi ett krympande demokratiskt utrymme och under 2017 rapporterade institutet Freedom House om sjunkande siffror för tolfte året rad. Samtidigt arbetar många aktörer för att motverka utvecklingen och inom biståndet är demokratiutveckling ett av de mest prioriterade områdena. Hur kan vi förstå den negativa trenden och hur förhåller vi oss till den? Vilka lösningar står till buds och hur kan samverkan ske? Svenska aktörer berättar om sitt arbete och ger exempel på lyckade insatser.

Arrangör: Sida

Medverkande: Carin Jämtin, generaldirektör, Sida, Karolina Karlsson, chef för policy och program, ActionAid Sverige, Sten Hagberg, professor i socialantropologi, Uppsala Universitet, Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision, Stefan Andersson, internationell chef, SCB och Karin Stenmar, chef hållbarhet, Folksamgruppen.

Moderator: Jesper Bengtsson

 

14.00-14.45

Rent vatten och sanitet = mänskliga rättigheter! Om företagsansvar i globala leverantörskedjor

Vatten är grunden för all mänsklig aktivitet, utveckling och välmående, men idag saknar ungefär 1,2 miljarder människor tillgång till rent vatten och 2,3 miljarder saknar basal sanitet. Agenda 2030 belyser detta och i arbetet med att uppnå de globala målen Nr 6 och 12 spelar den privata sektorn och industrin en central roll. Under de senaste åren har allt fler företag och investerare uppmärksammat bristen på vatten som affärsrisk, och kopplat detta till behovet av resurseffektivisering. Det är dock få inom sektorerna som handlar utifrån att tillgången till rent vatten och sanitet är grundläggande mänskliga rättigheter. Från att främst ha arbetat med anständiga arbetsförhållanden i leverantörsled som en CSR-fråga, hur kan företag arbeta för att ta sitt ansvar i att säkerställa de mänskliga rättigheterna till rent vatten och sanitet?

Arrangör: SIWI Swedish Water House

Medverkande: Oscar Stenström, Statssekreterare EU-och handelsminister, Ann Linde (TBC), Dr Jenny Grönwall, Stockholm International Water Institute – Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, SKL Kommentus – Bengt Mattsson, CSR Sweden och Pfizer (TBC)

Moderator: Nicolai Schaaf, Programme Officer, SIWI Swedish Water House

 

15.00-15.45

Rätt mat på rätt plats – laga planeten med rätt ingredienser

Enligt en FN rapport lider var 1/3 personer i världen av felnäring; samtidigt som 800 miljoner människor lider av hunger. Vi ser också att 1/3 av hushållens klimatpåverkan kommer från maten; vad vi producerar och äter har stor betydelse för vår klimatpåverkan. För att nå FNs Globala Mål om ”ingen hunger” till år 2030, måste vi inte bara lösa hungerproblematiken utan även målen för hälsa respektive klimat. Genom förändrade jordbruksmetoder och mer näringsrikmat kan vi öka alla människors rätt till ett hälsosamt liv samtidigt som vi bidrar till minskad klimatpåverkan. I detta seminarium vill vi lyfta betydelsen av näringsrik kost för att vi ska kunna effektivt uppfylla flera av de globala målen.

Arrangörer: Swedish International Agriculture Network Initiativ, Svenska FAO kommitteen och FN’ World Food Program Nordiska kontor

Medverkande: Anne Poulsen, Direktör, WFP, FN:s Nordiska Kontor, Annika Åhnberg, Styrelseordförande, SIANI, Annika Sohlström, Generaldirektör, Livsmedelsverket, Henrik Brundin, vice VD, Weeffect, John Poulsen, VD, Fazer kvarn AB, Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida, Madeleine Fogde, Programchef, SIANI

 

16.00-16.45

“Seeing red” – access to comprehensive sexuality

Sexuality education is a recognised human right, necessary to ensure that children and youth are fully empowered to participate in society. It is also linked to rights such as education and economic empowerment. However, sexuality education remains contested, and youth suffer the consequences. Opposition comes from governments, NGOs to institutions motivated by interpretations of religion, culture or sovereignty. How can we ensure access in narrow democratic spaces? What are examples of good practice? Faith leaders have power. They can influence access and play a crucial role in contextualizing interventions. Mobilizing innovative partnerships and methods are needed to fill the global gap in a context of growing conservatism, polarization, shrinking spaces and roll-back on human rights.

Arrangörer: Svenska kyrkans internationella arbete, Rädda barnen och RFSU

Medverkande: Hans Linde, President of RFSU, Lena Ingelstam, Director of International Programmes, Representative from government (TBC), Axsa Charles, Gender adviser, Evangelical Lutheran Church Tanzania

Moderator: Erik Lysén, international director Church of Sweden

 

17.00-17.45

Vilsen, våldsam och utanför? Att växa upp som ung man i Sverige och världen

Sverige anses internationellt vara världens mest jämställda land; och jämställdhet är en av våra viktigaste exportvaror inom det internationella biståndet. Samtidigt blir det allt tydligare att vi i takt med att världen krymper har mycket att lära av hur man i andra länder arbetar med bland annat att engagera pojkar och män som aktörer i jämställdhetsarbetet. Vi behöver ta del av varandras erfarenheter av att förebygga våld och lyfta hur rådande maskulinitetsnormer och ojämställdhet bidrar till utanförskap och våldskulturer i Sverige och i världen. Vilka är strukturerna bakom detta och vad kan vi göra för att motverka dem? Hur arbetar organisationer i andra länder med kopplingen mellan manlighetsnormer och våld och hur arbetar vi med det i Sverige? Samt – inte minst viktigt – hur kan det svenska biståndet bidra?

 

Arrangörer: Plan International Sverige och MÄN (Män för jämställdhet)

Medverkande: Georg Andrén, Generalsekreterare Diakonia, Carin Jämtin, Generaldirektör Sida, Alan Ali, ordförande MÄN, Tomas Agnemo, jämställdhetsrådgivare Plan International Sverige

 

18.00-18.45

Isabella Lövin går på dejt med världen

Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete tillika vice statsminister ska gå på dejt med världen. Första dejten kan vara nervig, men världen vet precis vad hen vill ha – kärlek, i form av tydliga svar på de krav som 51 organisationer ställer i det globala valmanifestet #hjärtavärlden. Den frågvisa dejten vill veta vad ministerns utrikesdrömmar är och varför det var viktigt för henna att reagera mot Trumps Global Gag Rule. För världen är det också viktigt med en feministisk utrikespolitik. Vad gör ministern för att flickor själva ska kunna bestämma vem de blir kära i och vara tillsammans med? Ministerns dejt, alltså världen, representeras av Georg Andrén, ordförande i CONCORD Sverige. Uppstår kärlek? Kommer Isabella Lövin att #hjärtavärlden? Publiken avgör. Ge världen en plats i valrörelsen – läs mer på www.hjärtavärlden.nu

Arrangör: CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet