Onsdag 4 juli

08.00-08.45

#MyVoiceMattersToo: Sverige och barn & väpnad konflikt

Som en del av Sverige ordförandeskap för FN: s säkerhetsråds arbetsgrupp för “”Barn & Väpnad Konflikt”" har Rädda Barnen tillsammans med utrikesministeriet och andra barnrättsorganisationer arrangerat ett antal barnforum världen över. Under titeln, #My Voice Matters Too, har barnen själva fått leda eventen och delat med sig av hur det är att leva i och nära väpnade konflikter. Barnen har därefter tagit fram ett antal rekommendationer på hur deras, och andras barns, livssituationer kan förbättras. Några av dessa barn och unga skickar nu en specifik hälsning och fråga direkt till Margot Wallström. Diskussionen på scenen kommer att kretsa kring barnens frågor samt hur Sverige ska bidra till att, exempelvis inom EU och FN, barn och unga får sina rättigheter och behov tillgodosedda även i en konfliktkontext samt hur vi ökar deras deltagande och inflytande så att de själva kan påverka sin framtid.

Arrangör: Rädda Barnen

Medverkande: Margot Wallström, utrikesminister, Sveriges regering, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen

Moderator: Robert Egnell, chefredaktör, Mänsklig Säkerhet

 

09.00-09.45

Förutsättningar för fred – om biståndets roll för lokalt fredsbyggande

Fredsförhandlingar pågår ofta långt ifrån dem som är mest sårbara i konflikter – de som lever i fattigdom, marginaliserade grupper och flyktingar. Det är i konfliktländer som den extrema fattigdomen blir alltmer koncentrerad. Samtidigt är det just de grupperna som vi riktar oss till med vårt bistånd, för att stärka kapacitet, öka förtroende och bygga mer motståndskraftiga samhällen. I ett samtal om hur utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och fredsbyggande hänger ihop lyfts det lokala perspektivet på fredsbyggande. Har biståndet en roll för fredsbyggande på lokal nivå, och hur kan vi som arbetar i konfliktområden bidra till att bygga fredliga och inkluderande samhällen? Samtalet tar sin utgångspunkt i erfarenheter från arbete i konflikt, i bland annat Afghanistan och Myanmar/Burma.

Arrangör: Svenska Afghanistankommittén

Medverkande: Andreas Stefansson, Generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén, Jonas Alberoth, stf. Generaldirektör, Folke Bernadotteakademin (FBA), Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida, Minna Fredriksson, Rådgivare i konflikt och rättvisa, Diakonia

Moderator: Ylva Bergman, chefredaktör, Omvärlden

 

10.00-10.45

Världskriget om kvinnors kroppar – vilken roll spelar civilsamhället?

Ett av Trumps första beslut som president var att återinföra gag rule (Mexico City Policy) som resulterat i en strypning av amerikanska medel till organisationer som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt. Kvinnors utsatthet världen över ökar.

Det pågår ett politiskt världskrig – som utspelas med kvinnors kroppar som insats. Kliniker som ger rådgivning, stöd och medicinsk hjälp i utvecklingsländer har fått stänga ner. Tillgång till preventivmedel och säker abort begränsas. Samtidigt hörs nationalistiska och högerpopulistiska slagord om den heteronormativa familjen. Sexualiserat våld mot kvinnorättsaktivister ökar. Sexuellt våld i konflikter används systematiskt och utsattheten hos människor som lever på flykt är påtaglig. Hur kan civilsamhället adressera detta och stärka de mest sårbara grupperna? Vilka är de största hindren och hur bemöts dessa? Hur kan ökad kunskap och solidaritet bistå i kampen för mänskliga rättigheter? Hur förändras landskapet, med digitala möjligheter till ett globalt samtal, men samtidigt med ökad polarisering och ökade klyftor? Hur kan internationella organisationer laga de sprickor i samhällsbygget som kommer av det ökade våldet och det krympande demokratiska utrymmet?

Arrangörer: Afrikagrupperna, Individuell Människohjälp och RFSU

Medverkande: Ann Svensén, Generalsekreterare, Individuell Människohjälp, Hans Linde, Förbundsordförande, RFSU, Linnéa Claeson, Samhällsdebattör och grundare, Assholesonline

Moderator: Louise Lindfors, Generalsekreterare, Afrikagrupperna

 

11.00-11.45

Why should we care about Yemen?

22 million people, 80% of the country’s population, need humanitarian aid. Over 17 million are at risk of starvation. The war in Yemen has turned into the world’s largest humanitarian crisis, resulting in increased terrorism and insecurity in the Middle East region. The international community must act rapidly to alleviate the immediate humanitarian crisis. At the same time, more efforts are needed to reach a political solution to the conflict and make way for long-term development aid, rebuilding and support for continued political process. What are the consequences if the international community fail Yemen? What is the Swedish government’s response to the crisis, and what is being done in the UN to give Yemen the attention it deserves?

Arrangörer: Sida och FOI

Medverkande: Afrah Nasser, Award winning journalist from Yemen, Susanne Mikhail, Director Humanitarian Assistance, Sida, Ambassador Peter Semneby, Swedish Special Envoy for the conflicts in Yemen and Libya, Michaela Friberg Storey, Head of International Operations, Swedish Red Cross

Moderator: Bitte Hammargren

 

12.00-12.45

Where are the girls? Adolescent girls in crisis and conflicts

In crisis and conflicts we are used to see stereotypical images of children and women in need and teenage boys and men who leave their countries or are pulled in to conflict. But where are the adolescent girls in emergencies? They are rarely seen crossing oceans to seek out a new life or featured in media. Even so, adolescent girls are a particularly vulnerable group in crisis and conflicts – they are removed from school, risk early and forced marriage as well as assault and trafficking. This is the reality for adolescent girls in emergencies but they are often forgotten in foreign and development policy. How can Sweden support a world where adolescent girls are safe and free from violence? How do we ensure we are able to address both gender and age in humanitarian settings?

Arrangörer: Plan International Sverige och International Rescue Committee

Medverkande: Annika Söder, State Secretary for Foreign Affairs, Government of Sweden, Anders Öhrström, Head of Development Cooperation, Embassy of Sweden in Bangladesh, Agnes Björn, Head of DRM, Plan International Sweden, Melanie Ward, Director of Policy and Advocacy – Europe, International Rescue Committee

Moderator: Maja Lundqvist, Plan International Sweden Youth Advisory Panel

 

13.00-13.45

Leave no one behind – Vem lämnas utanför i svenskt bistånd?

Ojämlikhet är ett av de största hindren i genomförandet av Agenda 2030. Målet att utrota extrem fattigdom kommer inte att uppnås utan en betydande minskning av ojämlikheten. En central princip i Agenda 2030 är ett åtagande att se till att “”ingen lämnas utanför”" och att inget mål anses uppfyllt om inte det uppfylls för alla. Denna princip har ett särskilt fokus på de fattigaste och mest utsatta – dem som ofta är svårast att nå. Hur bidrar svenskt bistånd till minskad ojämlikhet och att principen om att ingen ska lämnas utanför uppfylls? Vilka är lämnade utanför och nås de av svenskt bistånd? Vilka erfarenheter kan vi bygga vidare på och vilka utmaningar måste prioriteras? Diskussionen utgår från en ny granskning av hur svenskt bistånd bidrar till uppfyllandet av principen om att ingen ska lämnas utanför. Organisationer som arbetar med rättigheter för hbtq-personer och funktionshinderperspektiv delar med sig av erfarenheter, utmaningar och rekommendationer.

Arrangör: Forum Syd

Medverkande: Carin Jämtin, generaldirektör, Sida, Jamie Bolling, styrelseledamot, MyRight, och verksamhetsledare, Independent Living Institute (ILI), Cal Orre, Sakkunnig hälsa och hivprevention, RFSL, Lisa Sjöblom, generalsekreterare, Forum Syd

 

14.00-14.45

Hur bygger vi fred i en polariserad värld?

Ökad polarisering utmanar internationellt samarbete. Alternativa fakta göder populism och underminerar demokratiska processer. Hur formar vi i detta nya landskap en global politik för hållbara och fredliga samhällen? Staters ömsesidiga beroende av varandra ökar och många av nutidens stora utmaningar kräver gemensamma globala lösningar – krigen, klimatförändringarna, flyktingströmmarna. Internationellt samarbete blir allt viktigare. Trots det återkommer gårdagens lösningar med starka nationalistiska influenser i världspolitiken. Hur hanterar vi polariseringen och skapar ett effektivt internationellt samarbete? Och kan den snabba teknikutvecklingen hjälpa – eller stjälpa? Ny teknik kan vara lösningen på miljöproblem och underlätta kommunikation, men den kan också användas för att sprida desinformation och öka polariseringen mellan människor. Vad betyder det för arbetet för fred, säkerhet och utveckling? Hur kommer den globala politiken att se ut i framtiden? Och vad kan vi lära av historien?

Arrangör: FBA (Folke Bernadotteakademin)

Medverkande: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet, Karim Jebari, forskare, Institutet för framtidsstudier

Moderator: Jesper Bengtsson, frilansjournalist och ledamot i FBA:s insynsråd

 

15.00-15.45

War in Yemen – more responsibility for women but no empowerment?

Yemen is facing a dramatic humanitarian crisis that endangers its existence. 75 percent of its population needs humanitarian assistance. The war transforms the society. With changing socio-cultural balance and gender roles, women have an increased responsibility to maintain the social fabric. Women have also taken on roles as peacemakers and mediators. However, these changes did not impact cultural values. In that context, how could women’s enhanced role in the society also entail their effective empowerment? The conflict also impacts on the women’s health and security. Its consequences on the economic situation also means an increased risk of child marriage and a reduction of girls’ access to education. Can more targeting of humanitarian assistance in favor of women/girls help redress the situation? How could broader participatory engagement of women in peace-building efforts be promoted to have a lasting post-conflict impact on their role in the society?

Arrangör: Svenska institutet i Alexandria

Medverkande: Amal Basha, Director, Sisters’ Arab Forum for Human Rights, Enas Al Arashi, Member of the Yemeni Women Peace Pact, Muna Luqman, Humanitarian Strategic Consultant in Yemen, Food4humanity Chairman, Afrah Nasser, Yemeni blogger and freelance writer Marta Colburn, Country Programme Manager, UN Women Yemen

Moderator: Marika Griehsel, dokumentärfilmare och frilansjournalist

 

16.00-16.45

Öka takten sista kvarten – Sverige i FN:s säkerhetsråd

Ett halvår återstår av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd, och det dröjer antagligen 20 år innan Sverige återigen sitter i rådet. Vad har varit de svenska framgångarna? Vad kommer Sverige satsa på under det sista halvåret? Och hur kommer FN-engagemanget se ut efter säkerhetsrådsmedlemskapet? Detta är frågor vi vill diskutera med FN-ambassadör Olof Skoog. Seminariet kommer även ha ett särskilt fokus på ungas deltagande och lyfta hur Sverige under medlemskapet arbetar med säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Under seminariet kommer unga personer få ge sina synpunkter på Sveriges arbete i säkerhetsrådet och vad som bör prioriteras under sista halvåret. Är du ung och intresserad av FN-frågor? Vill du ge dina tankar på Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet, eller kanske själv ställa frågor? Varmt välkommen till vårt seminarium!

Arrangör: Svenska FN-förbundet

Medverkande: Olof Skoog, Sveriges ständige representant till Förenta Nationerna i New York, Utrikesdepartementet, via videolänk

Moderator: Petra Hallebrant, generalsekreterare, Svenska FN-förbundet

 

17.00-17.45

Kvinnors deltagande – avgörande för att nå hållbarhetsmålen

År 2030 ska världen vara i hamn med 17 globala mål: extrem fattigdom ska vara utrotat, ojämlikheter och orättvisor ska ha minskat, fred och rättvisa är främjat och klimatkrisen är löst. En viktig förutsättning för att vi ska uppnå målen är att kvinnor får samma utrymme som män på beslutsfattande positioner, inom politiken och i näringslivet. Hur kan vi tillsammans arbeta för ökad representation av kvinnor inom olika delar av samhället? Hungerprojektet har verksamhet i 12 länder och arbetar för att stärka kvinnor inom alla dessa områden. Vilka lärdomar kan vi få från arbetet i Sverige? Hur säkerställer vi ett meningsfullt deltagande på alla nivåer i samhället där kvinnor verkligen får sin röst hörd? Och vilken betydelse har ett jämställt näringsliv i arbetet med de globala målen?

Arrangör: Hungerprojektet Sverige

Medverkande: Tove Dahlgren, tf vd AllBright, Silvia Ernhagen, vd Hungerprojektet, Maria Weimer, riksdagsledamot (L).

Moderator: Céline Giertta, Concord

 

18.00-18.45

Bejaka din världsångest: Migrationen

Varje dag tvingas 28,300 människor fly från sina hem undan konflikter och förföljelser. Situationen är krisartad, men i Sverige talas det inte längre om en “flyktingkris”. Vi fick vårt andrum. Tyvärr har inte migranterna fått sitt. Hur väcker vi debatten igen? Och vad krävs för att skapa förändring? Efter att ha biktat vår världsångest i Almedalen 2016 och gjort ett ärligt försök att bota densamma 2017 dök en fråga upp: Är världsångesten verkligen något vi vill bli av med? Kanske är världsångest en drivkraft att bejaka, om vi får lite hjälp på traven. Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och tidningen OmVärlden bjuder på ett annorlunda arrangemang som bygger vidare på förra årets succé Bota din världsångest. Tre öppna “terapisessioner” behandlar varsitt tema. Varje kväll möts en ny terapeut och en ny klient på scenen för att lätta sina hjärtan. Vi samtalar om globala utmaningar, och om hur ängslan och frustration kan omvandlas till verkstad. Humor och allvar blandas kring temat för dagen, och en artist bjuds in för att framföra sin tolkning. Idag diskuterar vi temat Migrationen.

Arrangörer: FUF och Omvärlden

Medverkande: Joy M’Batha, artist, Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé och sänder podden Människor & Migration, Alice Petrén, migrationskorrespondent på Sveriges Radio

Moderator: Ylva Bergman, chefredaktör för OmVärlden