5 utmaningar vi vill lyfta i debatten inför valet

Forum Syd skylt

I år på Sverige i världen vill vi särskilt uppmärksamma att det är valår och att Almedalen firar 50 år i demokratins tjänst. Vi vill slå ett slag för att ge globala frågor en naturlig plats i den svenska politiska debatten.

Genom att stå upp för globala frågor vill vi påminna om att utvecklingen i världen påverkar oss i Sverige, och att beslut som tas här påverkar människor i andra länder. Om vi ska nå de Globala målen till år 2030 måste alla bidra och ta ansvar för att skapa en mer rättvis och hållbar värld.

Här är fem utmaningar som vi vill lyfta fram i debatten inför valet 2018:

1. Jämställdhet är en fortsatt stor utmaning världen över

Kvinnor diskrimineras, utsätts för våld och saknar makt över sina egna resurser eller den egna kroppen i större utsträckning än män. Sverige anses internationellt vara världens mest jämställda land och jämställdhet är en av våra viktigaste exportvaror inom biståndet. Samtidigt blir det allt tydligare att vi i takt med att världen krymper har mycket att lära av hur andra länder arbetar med att engagera pojkar och män som aktörer i jämställdhetsarbetet.

2. Kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar miljön på land är idag relativt stor, men när det gäller haven saknas fortfarande information

År 2050 räknar man med att det finns mer plast än fisk i haven. När havsmiljön försämras är det människor som redan idag lever i fattigdom som drabbas hårdast då havet ofta är den enda källan till att försörja sig och skaffa mat. För att minska fattigdomen i världen är det därför särskilt angeläget att värna om haven.

3. Antalet väpnade konflikter ökar i världen

Dagens konflikter är mer långdragna, mer våldsamma och inkluderar ett större antal väpnade aktörer än tidigare. Idag påverkas 250 miljoner barn över hela världen av väpnade konflikter. Insatser för fred och säkerhet, där kvinnor och unga engageras, är helt avgörande i utvecklingssamarbetet och fredsbyggande.

4. Kvinnors makt över sina kroppar är ständigt under hot

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en prioriterad fråga för svenskt bistånd där Sverige har visat ledarskap globalt. Att ha tillgång till preventivmedel är avgörande för kvinnors hälsa, i förlängningen även barns. I dagens politiska klimat är det viktigare än någonsin att stå upp för flickors och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp.

5. Fortfarande befinner sig över 700 miljoner människor i extrem fattigdom världen över

Det motsvarar 10 % av världens befolkning. Trots att utvecklingen går framåt och allt färre lever under existensminimum globalt, kvarstår utmaningar som att en växande andel av världens fattiga finns i regioner där det pågår krig och konflikter. Arbetet med fattigdomsbekämpning och rättigheter är avgörande för att säkerställa att ”no one is left behind” och att insatserna når de allra fattigaste. 

Dessa viktiga frågor och fler uppmärksammas i årets scenprogram på Sverige i världen: 43 seminarier som arrangeras i syfte att sprida kunskap och debatt om globala utvecklingsfrågor. Det är frågor som påverkar dig och mig, och som förtjänar en självklar plats i den svenska debatten inför valet 2018.

Välkomna hit!

 

Sverige i världen arrangeras av biståndsmyndigheten Sida tillsammans med över 40 andra organisationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>